Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija:

Modulio dalyviams (socialinės klasterystės nariams ir organizatoriams) bus suteikiamos žinios ir ugdomi gebėjimai kaip optimaliai keistis turima patirtimi atliekant būtinas ir svarbias veiklas socialinio klasterio kūrimo ir plėtros procese. Interaktyvių mokymų metu modulio dalyviai įgis kompetencijas, įgalinančias panaudoti jau turimą socialinį kapitalą  formuojant suvokimą ir supratimą apie universaliai tvarios plėtros modeliavimo galimybes, panaudojant socialinę partnerystę, kaip sprendimų paieškos priemonę. Žaidimų metu simuliuojami socialiniai klasteriai ir/arba diegiamos edukacinės inovacijos gali tapti pagrindu socialinių inovacijų modeliavimui tiek lokaliuose lygmenyse, tiek ir bendroje erdvėje. Virtualiuose mokymuose bus pristatomos metodikos ir technologijos, galinčios pasiteisinti konstruojant socialinį klasterį skirtinguose administraciniuose vienetuose tiek šalies, tiek ir užsienio valstybėse. Šis modulis – tai virtualių žinių, unikalių ir reikšmingų kompetencijų ugdymosi platforma viešojo administravimo institucijose dirbantiems specialistams, NVO vadovams, socialiniams darbuotojams, pedagogams.

Socialinės klasterystės modeliavimas

Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija

Socialinė ekonomika ir antreprenerystė

Socialinio kapitalo matavimai 

Socialinės komunikacija ir mediacija

Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas

Duomenimis grįsta vadyba socialiniame klasteryje

Socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei

Tvarios plėtros monitoringo sistemos valdymas

Socialinės klasterystės modeliavimas

Socialinės komunikacija ir mediacija

Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija

Socialinė ekonomika ir antreprenerystė

Korupcija Lietuvoje ir pasaulyje

Antikorupcinės priemonės ir prevencijos

Socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei

Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas

Institucinės ir teisinės sistemos taikymo veikloje kompetencijų stiprinimas

Organizacinių procesų ir procedūrų kompetencijų tobulinimas

Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas

Korupcijos rizikos analizė