Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas

Kompetencijų tobulinimo modulis “Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas” skirtas nagrinėti socialinio klasterio steigimo ir jo valdymo ypatumus. Socialinis klasteris – tai socialinių inovacijų, skirtų visuomenei svarbioms socialinėms ir ekonominėms problemoms spręsti, kūrimo ir įgyvendinimo inovatyvi priemonė. Šiame modulyje nagrinėjamos socialinio klasterio koncepcijos, socialinio klasterio inicijavimo, steigimo ir valdymo aspektai bei gerosios praktikos pavyzdžiai. Modulis taip pat apima socialinių inovacijų įgyvendinimo gerosios praktikos pavyzdžių socialinės atskirties grupių integracijos kultūros analizė, simuliacija ir inkubacija socialinėje ir kitose srityse nagrinėjimą. Kompetencijų tobulinimo modulyje taip pat nagrinėjamos socialinių inovacijų įgyvendinimas ir socialinių inovacijų pavyzdžiai. 

Socialinės klasterystės modeliavimas

Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija

Socialinė ekonomika ir antreprenerystė

Socialinio kapitalo matavimai 

Socialinės komunikacija ir mediacija

Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas

Duomenimis grįsta vadyba socialiniame klasteryje

Socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei

Tvarios plėtros monitoringo sistemos valdymas

Socialinės klasterystės modeliavimas

Socialinės komunikacija ir mediacija

Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija

Socialinė ekonomika ir antreprenerystė

Korupcija Lietuvoje ir pasaulyje

Antikorupcinės priemonės ir prevencijos

Socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei

Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas

Institucinės ir teisinės sistemos taikymo veikloje kompetencijų stiprinimas

Organizacinių procesų ir procedūrų kompetencijų tobulinimas

Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas

Korupcijos rizikos analizė