Socialinio kapitalo matavimai

Susidomėjimas „socialiniu kapitalu“ didėja nes pasitikėjimas, partnerystė ir tinklo veikla tampa pagrindinėmis priemonėmis, sprendžiant šiuolaikines problemas. Mažas socialinio kapitalo lygis veda link pernelyg nelanksčios ir nepaslankios politinės sistemos ir aukšto korupcijos lygio šalyse, regionuose ir bendruomenėse Visiems sektoriams yra būtina plėtoti socialinį kapitalą, nes valstybė, kurios piliečius vienija bendrumo jausmas, pasitikėjimas vieni kitais ir savo valstybe, politiškai ir ekonomiškai yra žymiai stipresnė už valstybę, kurios nariai įtariai žvelgia vienas į kitą. Socialinio kapitalo indekso didėjimas yra svarbus visuomenės būklės indikatorius ir gali padėti įžvelgti, ko jai labiausiai reikia. Modulio klausytojai bus supažindinti su socialinio kapitalo samprata, išmokyti atpažinti ir išmatuoti socialinio kapitalo kiekį, kokybę bei intensyvumą

Socialinės klasterystės modeliavimas

Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija

Socialinė ekonomika ir antreprenerystė

Socialinio kapitalo matavimai 

Socialinės komunikacija ir mediacija

Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas

Duomenimis grįsta vadyba socialiniame klasteryje

Socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei

Tvarios plėtros monitoringo sistemos valdymas

Socialinės klasterystės modeliavimas

Socialinės komunikacija ir mediacija

Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija

Socialinė ekonomika ir antreprenerystė

Korupcija Lietuvoje ir pasaulyje

Antikorupcinės priemonės ir prevencijos

Socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei

Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas

Institucinės ir teisinės sistemos taikymo veikloje kompetencijų stiprinimas

Organizacinių procesų ir procedūrų kompetencijų tobulinimas

Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas

Korupcijos rizikos analizė