Socialinės klasterystės modeliavimas

Socialinės klasterystės sampratos raiška, jos inicijavimas ir tarpininkavimas – svarbūs specialistų kompetencijų ugdymui. Gebėjimas taikyti socialinės partnerystės modelius – reikalingas bendruomeniniuose procesuose ir šios srities atstovams siekiant prisidėti prie žmonių geroves skatinimo, skurdo mažinimo ir bendruomenės įgalinimo spręsti savo ir regiono problemas. Įsavinus šio mokymų medžiagą bus prisidėta prie kompetencijų ugdymo, socialine partneryste pagrįsto bendradarbiavimo stiprinimo. Moduliu siekiama kurti vertybinių nuostatų sistemą, plėtoti bendrąsias kompetencijas, skatinti savarankišką ir individualų mokymąsi, įsisavinti esmines socialinės klasterystės nuostatas ir principus, patirčių patirtis, modeliavimo galimybes. Socialinės komunikacijos modelio mokymai skirti asmenims, kurie jau turi pagrindinių bazinių žinių ir praktinės patirties, todėl teorinių modelių pažinimas vykdomas siejant sociokultūrinį, socioedukacinį kontekstą su teoriniais ir praktiniais pavyzdžiais.

Socialinės klasterystės modeliavimas

Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija

Socialinė ekonomika ir antreprenerystė

Socialinio kapitalo matavimai 

Socialinės komunikacija ir mediacija

Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas

Duomenimis grįsta vadyba socialiniame klasteryje

Socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei

Tvarios plėtros monitoringo sistemos valdymas

Socialinės klasterystės modeliavimas

Socialinės komunikacija ir mediacija

Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija

Socialinė ekonomika ir antreprenerystė

Korupcija Lietuvoje ir pasaulyje

Antikorupcinės priemonės ir prevencijos

Socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei

Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas

Institucinės ir teisinės sistemos taikymo veikloje kompetencijų stiprinimas

Organizacinių procesų ir procedūrų kompetencijų tobulinimas

Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas

Korupcijos rizikos analizė