Projekto esmė

Plėtojant socialinę klasterystę ES, atsižvelgiama į Lisabonos strategijoje nustatytus pagrindinius tikslus – paversti ekonomiką konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių pagrindu augančia ekonomika pasaulyje, kurioje socialinė ir ekonominė plėtra būtų derinama su didesniu užimtumu ir tvirtesne socialine sanglauda, bei mažinimu socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų ir šalies viduje taip skatinant visos valstybės teritorijos tolygią ir tvarią plėtrą, kas atliepia ir Lietuvos nacionalinės regioninės politikos tikslą. Todėl socialinė klasterystė tampa socialinių inovacijų, skirtų visuomenei svarbioms socialinėms ir ekonominėms problemoms spręsti, kūrimo ir įgyvendinimo novatoriška priemonė prisidedanti prie regioninės strateginių politikos tikslų įgyvendinimo, stiprinant gebėjimus ir bendradarbiavimą.
Europos Sąjunga siekia sukurti ES šalių klasterizacijos politiką, todėl vis dažniau analizuojamos galimybės kurti ir skatinti socialinę klasterizaciją, kuri yra vienas svarbių socialinės politikos modernizavimo ir socialinės integracijos plėtros Europoje, siekiančios socialinės sanglaudos ir tvarios plėtros, instrumentų. Lietuvoje socialinė klasterystė – naujas iššūkis socialinei ekonomikos įrankiams sukurti. Todėl siekiant įgyvendinti pagrindinį programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ tikslą buvo suformuotas projekto tikslas – prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, skatinant tvarią plėtrą ir stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus, bendradarbiavimą ir socialinę klasterystę tarp vietos ir regionų partnerių.  Siekiant įgyvendinti projekto tikslą projekto ribose yra numatyta: ugdyti įgūdžius ir plėtoti socialines klasterystės kompetencijas skatinant mokymąsi visą gyvenimą taip prisidedant prie regioninės politikos įgyvendinimo, gerinti projekto partnerių institucijose valstybės gerovės politikos įgyvendinimo administracinius ir viešuosius gebėjimus bei užtikrinti valstybės gerovės politikos įgyvendinime skaidrumą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcinių priemones vietos ir regionų lygiu.

Projekto tikslas:

Prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, skatinant tvarią plėtrą ir stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus, bendradarbiavimą ir socialinę klasterystę tarp vietos ir regionų partnerių.

Projekto uždaviniai:

1. Ugdyti įgūdžius ir plėtoti socialines klasterystės kompetencijas skatinant mokymąsi visą gyvenimą, prisidedant prie regioninės politikos įgyvendinimo.

2. Gerinti projekto partnerių institucijose valstybės gerovės politikos įgyvendinimo administracinius ir viešuosius gebėjimus.

3. Užtikrinti valstybės gerovės politikos įgyvendinime skaidrumą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcinių priemones vietos ir regionų lygiu.

1.1.1 Socialinės klasterystės kompetencijų modelio parengimas ir adaptavimas 1 modelis; Lietuvos atstovų 2 vizitai Norvegijoje (12  asm. per vizitą, 4 dienas)
1.1.2 Virtualios mokymosi aplinko sukūrimas, tobulinant valstybės gerovės ir skatinant regioninės politikos įgyvendinimą 1 virtuali mokymosi  aplinka; Norvegijos ekspertų  2 vizitai Lietuvoje (4  asm. per vizitą, 4 d.)
1.1.3 Socialinės klasterystės kompetencijų programų kūrimas ir mokymų organizavimas, perteikiant Norvegijos žinias ir gerąją patirtį 6 programos; 6 met. rin;12 mokymų (6 – LT, 6 – NO), 240 dalyvių; LT 2 vizitai Norvegijoje (2 asm.,5 d.); NO2 vizitai Lietuvoje (2 asm. 5 d.)
1.2.1 Institucijų administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimosi programų parengimas ir adaptavimas 3 programos, 3 metodinių priemonių rinkiniai
1.2.2 Administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimosi mokymo renginių organizavimas, prisidedant prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo regionuose 6 renginiai (3 – LT, 3 – NO), 240 dalyvių; 1 LT atstovų vizitas  (2 asm., 5 dienas) Norvegijoje; 1 NO ekspertų  vizitas Lietuvoje (2 asm. 5 d.)
1.3.1 Valstybės gerovės įgyvendinimo skaidrumo politikos vadovo parengimas 1 vadovas
1.3.2 Mokymo renginių organizavimas apie inovatyvių antikorupcinių priemonių diegimo galimybes vietos ir regioniniu lygiu 6 renginiai (3 – LT, 3 – NO), 240 dalyvių; 1 LT atstovų vizitas  (2 asm., 5 d.) Norvegijoje;  1 NO ekspertų  vizitas Lietuvoje (2 asm. po 5 d.)
1.3.3 Socialinės klasterystės tinklo sukūrimas, siekiant  plėtoti ir diegti inovatyvias antikorupcinių priemones vietos ir regionu lygmeniu. 1 socialinės klasterystės tinklas; 260 unikalių prisijungimų

PROJEKTO PAREIŠKĖJAS:

PROJEKTO PARTNERIAI:

Regioninės politikos įgyvendinimas

Projektu siekiama prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo skatinant tvarią plėtrą ir perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį

Socialinės klasterystės stiprinimas

Projektu siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp vietos, regionų partnerių Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje

Įgūdžių tobulinimas

Projektu siekiama teikti žinias ir tobulinti projekto tikslinės grupės įgūdžius įvairiose srityse

Gebėjimų gerinimas

Projektu siekiama gerinti administracinius ir viešuosius gebėjimus valstybės ir savivaldybių institucijose

Mokymasis visą gyvenimą

Projektu siekiama skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi

Antikorupcinių priemonių kūrimas

Projektu siekiama skatinti antikorupcinių priemonių kūrimą vietos ir regionų lygiu