Projekto tikslas: prisidėti prie regioninės politikos įgyvendinimo skatinant tvarią plėtrą, stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus ir socialinę klasterystę keičiantis gerąją patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos

Uždaviniai

Ugdyti įgūdžius ir plėtoti socialines klasterystės kompetencijas skatinant mokymąsi visą gyvenimą, prisidedant prie regioninės politikos įgyvendinimo.

Uždaviniai

Gerinti projekto partnerių institucijose ir organizacijose valstybės gerovės politikos įgyvendinimo administracinius ir viešuosius gebėjimus.

Uždaviniai

Užtikrinti valstybės gerovės politikos įgyvendinime skaidrumą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcinių priemones vietos ir regionų lygiu.

Apie projektą / įgyvendinimo rodikliai

Projektu „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ prisidedant prie Programos rezultatų: aukštesnio gebėjimų lygio Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose ir patobulinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų įgūdžių ir gebėjimai žmogiškųjų išteklių srityje – siekimo planuojama, kad įvairiuose mokymo renginiuose dalyvaus 720 dalyvių ir jų pasitenkinimas įvairių gebėjimų stiprinimo renginių kokybe bus nemažesni nei 75 proc. (kiekviename projekto renginyje bus atliekami dalyvių pasitenkinimai renginiais ir identifikuoti, kiek dalyvių renginius įvertino „gerai“ arba „labai gerai“).

Jau dalyvavo dalyvių
Mokymų vertinimas

1.1.1 100%
1.1.2 100%
1.1.3 100%
1.2.1 100%
1.2.2 100%
1.3.1 100%
1.3.2 100%
1.3.3 100%
Projekto veiklos

1.1.1 Socialinės klasterystės kompetencijų modelio parengimas ir adaptavimas.
1.1.2 Virtualios mokymosi aplinko sukūrimas, tobulinant valstybės gerovės ir skatinant regioninės politikos įgyvendinimą .
1.1.3 Socialinės klasterystės kompetencijų programų kūrimas ir mokymų organizavimas, perteikiant Norvegijos žinias ir gerąją patirtį.
1.2.1 Institucijų administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimosi programų parengimas ir adaptavimas.
1.2.2 Administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimosi mokymo renginių organizavimas, prisidedant prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo regionuose.
1.3.1 Valstybės gerovės įgyvendinimo skaidrumo politikos vadovo parengimas.
1.3.2 Mokymo renginių organizavimas apie inovatyvių antikorupcinių priemonių diegimo galimybes vietos ir regioniniu lygiu.
1.3.3 Socialinės klasterystės tinklo sukūrimas, siekiant plėtoti ir diegti inovatyvias antikorupcinių priemones vietos ir regionu lygmeniu.

1

PAREIŠKĖJAS

12

PARTNERIAI

24

MOKYMAI

12

VIZITAI

126

AK. VAL

720

DALYVIAI